Privacyverklaring

 Privacy verklaring Samen bevallen Allereerst beloven we je dat: 
• we transparant zijn over de manier waarop en de doelen waarvoor we je persoonsgegevens verwerken 
• we je persoonsgegevens niet langer bewaren dan dat we ze nodig hebben • we je persoonsgegevens niet verkopen 
• we passende technieken inzetten om je persoonsgegevens te beschermen 
• we bereikbaar en beschikbaar zijn als je met ons wil communiceren over je privacy bij Samen Bevallen 

Voor wie geldt dit privacybeleid 

Bij Samen Bevallen gaan we zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze cursisten, leden en cursusleidsters. Wil je meer weten over privacy bij Samen bevallen? Hieronder hebben we alles voor je op een rijtje gezet. Dit beleid geldt voor alle persoonsgegevens die we over jou als cursist, lid of cursusleidster verkrijgen of anderszins Samen Bevallen website bezoekt. 

Voor welke doelen verwerkt Samen Bevallen persoonsgegevens? 

Het is noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken om onze diensten aan te kunnen bieden. Ook is het nodig om persoonsgegevens te verwerken om ons contact met onze cursisten, leden en cursusleidsters goed te laten verlopen. We gebruiken jouw persoonsgegevens nooit voor marketingdoeleinden. 

Welke persoonsgegevens verwerkt Samen Bevallen? 

Samen Bevallen verwerkt van jou de volgende persoonsgegevens: 
• Persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, mailadres en andere gegevens die je aan ons doorgeeft bij het aanmelden via de website. 
• Persoonsgegevens die je later aan ons geeft zoals je nieuwe adres. 
• We bewaren geen automatisch gegenereerde persoonsgegevens, zoals IPadressen, browsergegevens en zoekgedrag 
• Feedbackgegevens, zoals persoonsgegevens die je invult op feedbackformulieren. 
• Klantcontactgegevens, zoals e-mails die je verstuurt aan Samen bevallen 

Hoe komt Samen bevallen aan persoonsgegevens? 

Het grootste deel van de persoonsgegevens waarover wij beschikken wordt door jou als aanmelder voor de cursus Samen Bevallen zelf aangeleverd. Samen Bevallen verwerkt geen automatisch gegenereerde informatie, zoals klikgedrag op onze site, je IP-adres en browsergegevens. We maken geen gebruik van cookies of soortgelijke technieken. Ook foto’s, adresgegevens en overige kenmerken beschouwt Samen bevallen als persoonsgegevens voor zover deze te herleiden zijn tot een individu. Samen Bevallen verkrijgt deze gegevens door dat jullie dit zelf aanleveren. We gebruiken je e-mailadres om alleen met jullie zelf te communiceren. 

Waarom verwerkt Samen Bevallen persoonsgegevens? 

Voor het verwerken van persoonsgegevens zijn verschillende wettelijke grondslagen: de reden waarom wij dit als vereniging mogen doen. Samen bevallen gebruikt persoonsgegevens om voorbereidingen te treffen voor de cursus Samen Bevallen op grond van toestemming, of in sommige gevallen, om te voldoen aan een wettelijke plicht. Vaak zal je ons persoonsgegevens geven om een Samen bevallen cursus te gaan volgen. We verwerken je persoonsgegevens in de eerste plaats om die cursus te leveren en dus om uitvoering te geven aan onze overeenkomst. Oftewel: omdat we hier een gerechtvaardigd belang voor hebben. Indien je besluit een beoordeling van een cursusleidster achter te laten, dan verwerkt Samen Bevallen je persoonsgegevens op grond van toestemming. 

Cursistgegevens verwerken we op de eerste plaats om ons contact goed te laten verlopen, en daarnaast om onze diensten te verbeteren en dus om uitvoering te geven aan onze overeenkomst en tevens op grond van gerechtvaardigd belang. Als je ons feedback geeft of ergens melding van maakt, heeft Samen Bevallen een gerechtvaardigd belang om je gegevens te verwerken, omdat we hiermee onze diensten kunnen verbeteren. We verwerken geen hierboven genoemde persoonsgegevens om hiermee statistieken te genereren en categorieën te bepalen of gerichte marketing kunnen uitvoeren. Voor een selecte groep persoonsgegevens geldt dat we die verwerken omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens die worden gebruikt voor facturatie. De gegevens van leden worden alleen gebruikt binnen de vereniging en dan overwegend om informatie te kunnen verstrekken rondom bijvoorbeeld studiedagen en om het tijdschrift te kunnen verzenden. 

Voor cursusleidsters geldt dat hun contactgegevens met hun toestemming ook op de site staan vermeld. 

De volgende gegevens van de leden zijn bekend bij de ledenadministratie van Vereniging Samen Bevallen: Voorletters, voornaam, achternaam, adresgegevens, evt. telefoonnummer en geboortedatum en aanvang van het lidmaatschap. Voor cursusleidsters hierbij aanvullend welke functie zij binnen de vereniging vervullen en in welke regio zij actief zijn als cursusleidster. Bij opzegging van het lidmaatschap zullen de gegevens aan het einde van het betreffende kalenderjaar definitief worden verwijderd. 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard? 

We bewaren je persoonsgegevens alleen zolang we ze nodig hebben voor het doel waarvoor we ze verwerken, om je optimaal te bedienen of om aan onze wettelijke plichten te voldoen. We hanteren de volgende criteria bij het vaststellen van de bewaartermijnen: 
• Als je gebruik maakt van onze diensten bewaren we je persoonsgegevens zolang we ze nodig hebben voor het leveren en verbeteren van die dienst. Of tot het moment dat je ze wilt (laten) verwijderen. 
• Bij aanmelding geef je toestemming voor het ontvangen van e-mails en bewaren we je persoonsgegevens totdat je die toestemming intrekt. Zodra je dat doet, bewaart Samen Bevallen nog wel persoonsgegevens die nodig zijn om aan te kunnen tonen wanneer je hebt deel genomen aan de cursus Samen Bevallen en wanneer je deze hebt afgerond. 
• Als je besluit een beoordeling te geven dan bewaard Samen bevallen deze beoordeling maximaal 2 jaar of totdat jij zelf opdracht geeft om de beoordeling te vernietigen. 
• Persoonlijke gegevens waarover Samen Bevallen beschikt worden maximaal 13 maanden bewaard. 
• Financiële informatie zoals facturen bewaren we zolang we daartoe wettelijk verplicht zijn. 

Met wie deelt Samen Bevallen persoonsgegevens? 

We verkopen nooit persoonsgegevens aan derden. Mocht het voorkomen dat (één of meerdere onderdelen van) de vereniging Samen Bevallen worden overgedragen aan een derde, dan kunnen als onderdeel van deze overname ook de persoonsgegevens die Samen Bevallen verwerkt, worden overgedragen aan deze derde. Als deze situatie zich voordoet, zal Samen Bevallen je hierover tijdig informeren via onze website www.samenbevallen.nl. 

Hoe beveiligt Samen Bevallen persoonsgegevens? 

Om te voorkomen dat iemand anders je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt of verwerkt, hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. We maken onder andere gebruik van fysieke (toegang)beveiliging, wachtwoorden, codering van wachtwoorden, botdetectie en encryptie van data. We laten deze beveiligingsmaatregelen toetsen door een professionele derde partij en vullen ze aan of scherpen ze aan waar nodig. 

Hoe zit het met social media? 

Samen Bevallen neemt geen functionaliteiten van social media, zoals like buttons of pixels, op de Samen Bevallen website op. We hebben zelf profielen op social mediakanalen zoals Twitter en Facebook; als je die volgt, leuk vindt of bekijkt, verschaf je ons en dat kanaal persoonlijke gegevens. Als je via een social mediakanaal communiceert met Samen Bevallen, valt de registratie van onze communicatie binnen het domein van het gekozen kanaal en zijn de voorwaarden van dat kanaal van toepassing. Voor zover Samen Bevallen die gegevens verwerkt voor eigen doeleinden, is dit privacybeleid daarop van toepassing. 

Hoe zit het met profiling? 

Hier doet Samen Bevallen niet aan. 

Hoe zit het met linken naar websites van derden? 

Op onze website worden ook diensten en informatie aangeboden door derden. De inhoud onze linkpartners wordt niet beheerd door Samen Bevallen, maar is van de derde partij die jou diensten of informatie aanbiedt op hun eigen site. Zodra je door klik naar de site van onze link partners kom je direct bij de derde partij terecht en daarop zijn dan ook het privacyen cookiebeleid van die derde van toepassing. Samen Bevallen verwerkt deze persoonsgegevens niet. Dus als op de Samen Bevallen website een link wordt getoond naar de website van een ander, dan is op je bezoek aan die website het privacy- en cookiebeleid van die ander van toepassing. Het privacybeleid van Samen Bevallen geldt niet voor de gegevens die je daar achterlaat. 

Wat zijn je rechten? 

Jij hebt zelf de controle over je persoonsgegevens. Je hebt recht op duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie. Je kunt je persoonsgegevens opvragen die je aan ons hebt door gegeven. Daarnaast kun je contact met ons opnemen om je persoonsgegevens die Samen Bevallen van jou verwerkt kosteloos in te zien. Je kunt Samen Bevallen ook verzoeken om je persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Bovendien kun je bezwaar maken tegen de verwerking, of ons verzoeken om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. 

Vragen of opmerkingen? 

Heb je vragen of opmerkingen over privacy bij Samen Bevallen? Ben je het niet eens met het feit dat of de manier waarop Samen bevallen persoonsgegevens van jou verwerkt? Of kom je graag in contact met ons? Stuur dan een e-mail naar [email protected]. We nemen alle vragen, opmerkingen en verzoeken serieus en blijven graag met je in contact over jouw privacy bij Samen bevallen, ook als je ergens niet tevreden over bent. Je hebt overigens ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Dit privacybeleid is opgesteld op 30 mei 2018, en daarmee de 2e versie. Samen Bevallen behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen en raadt je aan om regelmatig op deze pagina te kijken. Wijzigingen in ons privacybeleid maken we bekend via onze website www.samenbevallen.nl