Samen Bevallen Almere

  • Zwangerschapsdocent:

       Samantha van Veen

  • Postadres

       Dick Bosstraat 177
      1336 CZ Almere

Algemene Voorwaarden Vereniging Samen Bevallen
 

Artikel 1. Algemeen voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de zwangerschapscursus Samen Bevallen. 
De vereniging Samen bevallen, verzorgt de complete zwangerschapscursus Samen Bevallen. Daarnaast zijn er mogelijkheden tot het volgen van een minicursus, weekendcursus, privécursus en een herhalingscursus. Alle cursussen worden hierna aangeduid als ‘de cursus’.

Artikel 2. Begripsbepalingen
Cursusleidster: een gecertificeerde cursusleidster van de vereniging Samen Bevallen.
Cursist: de zwangere vrouw en haar partner die zich hebben ingeschreven voor een cursus Samen Bevallen en van wie de inschrijving bevestigd is. 
CAP: Centraal AanmeldPunt 
CIO: Cursusleidster in opleiding

Artikel 3. De cursus 
De cursus Samen Bevallen wordt gegeven door een cursusleidster van de vereniging Samen Bevallen. De complete cursus wordt gevolgd in een groep van minimaal drie en maximaal zes zwangeren en hun partner. De cursus bestaat uit zeven avonden voor de bevalling en één terugkombijeenkomst na de bevalling.  Een uitzondering hierop is mogelijk indien er sprake is van een groep van minder dan drie zwangeren en hun partner. De cursus2leidster bepaalt op welke datum en op welke dag de cursus start. De cursusleidster maakt dit voorafgaand aan de cursus bekend. De minicursus wordt gevolgd in een groep van minimaal twee en maximaal vier zwangeren en hun partner. De minicursus bestaat uit vier avonden voor de bevalling. In overleg kan de cursusleidster besluiten een terugkombijeenkomst na de bevalling te houden. De privécursus bestaat uit minimaal 6 uur, verdeeld over 2 of 3 dagdelen en wordt gegeven aan 1 of 2 stellen. De weekendcursus wordt gevolgd in een groep van minimaal één en maximaal zes zwangeren en hun partner. De weekendcursus bestaat uit vijf dagdelen binnen één weekend op een externe locatie. Zowel het weekend als de locatie wordt door de vereniging bepaald. Herhalingscursus kan worden gegeven aan 1 stel privé of aan een groep stellen, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Het aantal uren en/of avonden kan in overleg worden vastgesteld.

Artikel 4. Inschrijving 
Inschrijving geschiedt bij een CAP van een regio of rechtstreeks bij een cursusleidster. Een inschrijving kan niet worden voltooid indien de gegevens niet volledig zijn. Zodra de Samen Bevallen cursusleidster schriftelijk via mail of reguliere post heeft bevestigd dat de inschrijving heeft plaatsgevonden, is er een wederzijdse verbintenis tussen Samen Bevallen en de cursist. De cursist is zowel de zwangere als haar partner. Bij voldoende aanmeldingen wordt er een groep samengesteld. Alleen de inschrijving geeft geen garantie op het volgen van de cursus.

Artikel 5. Tarieven 
De tarieven van de cursus Samen Bevallen verschillen per regio. De tarieven van de cursus zijn op te vragen bij het CAP of bij de cursusleidster waar de cursist de cursus wil volgen. Een complete cursus kost vanaf 1 augustus 2018 tussen de € 170,- en € 200,- (inclusief inschrijfgeld of administratiekosten en 21% BTW). Een minicursus kost vanaf 1 augustus 2018 tussen de € 140,- en € 170,- (inclusief inschrijfgeld of administratiekosten en 21% BTW). Voor de privécursus geldt vanaf 1 augustus 2018 een uurtarief tussen de € 40,- en € 50,- (inclusief inschrijfgeld of administratiekosten, exclusief evt. reiskosten). De tarieven voor weekendcursus en herhalingscursus zijn te vinden op de website van de vereniging Samen Bevallen: www.samenbevallen.nl (Prijswijzigingen voorbehouden).

Artikel 6. Betaling 
De wijze van betaling van de administratiekosten, het inschrijfgeld en de cursus verschilt per regio. De wijze van betaling wordt bepaald door het CAP of de cursusleidster bij wie de cursist zich heeft ingeschreven. Bij de inschrijving wordt de cursist op de hoogte gebracht van de wijze van betaling. Na de bevestiging van inschrijving is het volgen van de cursus definitief, tenzij annulering, zie hiervoor artikel 7 en 8. Wanneer de verschuldigde bedragen niet tijdig worden voldaan, zal een herinnering gezonden worden. Cursisten kunnen de factuur indienen bij hun ziektekostenverzekeraar teneinde een vergoeding aan te vragen. De cursist dient zelf in de polisvoorwaarden van haar verzekeraar te raadplegen of (een deel van) de cursus vergoed wordt. Vereniging Samen Bevallen heeft hier geen enkele invloed op en kan geen garantie geven dat (een deel van) de cursus vergoed wordt.

Artikel 7. Annulering door de cursist 
Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus dient hij/zij het CAP of de cursusleidster hiervan direct op de hoogte te stellen. Dit kan zowel telefonisch als schriftelijk. Annulering door de cursist geeft geen recht op het volgen van de cursus op een ander tijdstip of locatie. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de cursus wordt het eventueel betaalde cursusgeld geretourneerd met uitzondering van de administratiekosten of inschrijfgeld. Bij annulering vanaf vier weken tot veertien dagen voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld + administratiekosten of inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering vanaf veertien dagen voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.

Artikel 8. Annulering door Samen Bevallen 
Samen Bevallen of de cursusleidster behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij overmacht. Het eventueel betaalde cursusgeld + administratiekosten of inschrijfgeld worden geretourneerd. De cursusleidster zal zich inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus alsnog te volgen, op een andere locatie of in een andere samenstelling.

Artikel 9. Vertrouwelijkheid 
De cursusleidster zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Hiervoor hebben we op onze site onze privacy verklaring gepubliceerd. 

Artikel 10. Intellectueel eigendom 
Het verstrekte cursusmateriaal is eigendom van Samen Bevallen en/of de cursusleidster. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten die verband houden met de cursus worden door Samen Bevallen en/of de cursusleidster voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Samen Bevallen en/of de cursusleidster mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal geopenbaard, geëxploiteerd, of op een enige andere wijze worden verveelvoudigd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid Deelnamen aan de cursus is voor eigen risico. 
De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is. Aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt tijdens de cursus of door het volgen van de cursus, wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de vereniging Samen Bevallen valt. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 12. Stagiaires 
Het is mogelijk dat tijdens (een deel van) de cursus een CIO, kraamverzorgende of verloskundige in opleiding aanwezig is. Ook kan(een deel van) de cursus worden gegeven door een CIO. Indien (een deel van) de cursus wordt gegeven door een CIO zal dit altijd gebeuren onder supervisie en verantwoordelijkheid van een gecertificeerde cursusleidster. De cursist wordt voor aanvang van de cursus op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van een CIO. Artikel 13. Klachten Indien een cursist een klacht heeft, kan hij/zij deze klacht schriftelijk indienen bij het bestuur van de vereniging Samen Bevallen.

Artikel 13. Privacy verklaring
Bij aanmelding voor één van onze Samen Bevallen cursussen ga je ook akkoord met onze privacy verklaring. 

Voor de printversie:  Algemene-voorwaarden-van-de-vereniging-Samen-Bevallen.pdf 

2